דרישות רגולטוריותמתודולוגיות דירוג

מתודולוגיה - בקשה להערות

מידע על המתודולוגיות שמשמשות את S&P Global Ratings בפעילות דירוג האשראי בישראל

שירותים נלווים

מידע על שירותים נלווים ש-S&P Global Ratings עשויה לספק בישראל

ניגודי עניינים פוטנציאליים

מידע לגבי ניגודי עניינים פוטנציאליים ב-S&P Global Ratings בישראל

הסדרי תשלום

מידע על הסדרי התשלום של S&P Global Ratings בישראל

בעלות ובעלי שליטה

תרשים ארגוני

הגדרות הדירוג

הקוד האתי

מדיניות פרסום דירוגים

קווי המדיניות הבאים מתייחסים לפרסום דירוגי אשראי בישראל על ידי S&P Global Ratings

מדיניות ונהלים

נתונים סטטיסטיים למדידת ביצועים של דירוגי אשראי

דוחות שנתיים

פרסומים באתר מגנ"א