מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

שירותים ומוצרים למנפיק ולמשקיע

חברת S&P מעלות מציעה מספר מוצרים ושירותים בתחום דירוג האשראי, לרבות מוצרים נלווים שאושרו על ידי רשות ניירות ערך בהתאם לסעיף 17 של החוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ד 2014

שירותים ומוצרים למנפיק

דירוג מנפיק / דירוג הנפקה

דירוג הינו מכשיר המשפר את הנגישות לשוק ההון, למקורות מימון חדשים ומחזק את האמינות בעיני כל מי שהחברה באה איתה במגע, בין אם אלה משקיעים, מלווים, לקוחות, ספקים, שותפים, ברוקרים, וכו'. הדירוג הוא הבעת דיעה בדבר איכות האשראי של מנפיק חוב. דירוג יכול לשמש את המנפיק בעת הצורך לשיפור נגישות לשוק ההון, כאשר יש

צורך להראות חוסן פיננסי ,כאשר נדרש קנה מידה כלשהו לעלויות המימון הצפויות, להמחשת השקיפות התאגידית והמשטר התאגידי, הבנה ממקור חיצוני לחוזקות והחולשות של האירגון ככל שנוגעות לחוסן הפיננסי או כאשר מדובר בחברה פרטית הרוצה לאפשר למשקיעים להשוות אותה לחברות ציבוריות בניגוד לדירוג מנפיק המתייחס לכלל החוסן הפיננסי של חייב - דירוג הנפקה הוא הבעת דיעה בנוגע לאיכות האשראי של החייב בהתייחס לחוב ספציפי. הדירוג ניתן בסולם הדירוג המקומי של S&P Maalot

הערכת אשראי
(Credit Assessment (CA

הערכת אשראי מהווה אינדיקציה לגבי יכולת הפירעון לפי דעתה של S&P מעלות, ועשויה להתבטא בתיאור, בקטגוריית דירוג כללית או באמצעות תוספת סימן פלוס (+) או מינוס (-) המציינים חוזק יחסי בתוך הקטגוריה. הערכת האשראי משקפת את חוות דעתנו ה הכללית לגבי חוזקות וחולשות

האשראי של מנפיק, לווה, הצעה למימון מובנה או אלמנטים של הצעה כזו. היא עשויה גם להתייחס לתחומי דירוג מצומצמים או לבודד אלמנטים מסוימים שמשמשים אותנו בדרך כלל בדירוג אשראי. הערכת האשראי היא לרוב נקודתית, וS&P Maalot אינה נוהגת להמשיך ולעקוב אחר הערכות אשראי. כמו כן, הערכת אשראי היא לרוב חסויה. הערכות האשראי מבוטאות באמצעות הסימונים הקבועים של S&P מעלות, אולם באותיות קטנות (לדוגמה, 'bbb').

הערכת ההשלכות הצפויות על הדירוג
RES - Rating
Evaluation Service

צמיחה ושינוי הם חלק בלתי נפרד מההתנהלות העסקית, אבל קבלת החלטות בנושאים אלא לא צריכה להיות "ירייה באפלה" כשמדובר בהשלכות על דירוג האשראי. שירות ה- RES הינם שירותים אנליטיים חסויים, המיועדים לגופים מדורגים

או שאינם מדורגים, השוקלים יוזמות אסטרטגיות או פיננסיות שונות, הטומנות בחובן פוטנציאל השפעה על דירוג האשראי שלהם. לבקשתו של מנפיק, החברה מספקת באופן חסוי הערכה אודות ההשלכות הפוטנציאליות של תרחישים היפותטיים שהוצגו על ידי המנפיק על דירוגי האשראי שלו. ככלל, שירותי RES משמשים לצורך הערכת ההשפעה של שינויים מבניים, רכישות, פיצולים , או שינויים מהותיים במבנה החוב או במבנה הון. שירותים אלה מאפשרים קבלת הערכה של ההשלכות הצפויות על הדירוג טרם ישומו של שינוי אסטרטגי כלשהו על ידי המנפיק. S&P מעלות אינה מעורבת, בין במישרין ובין בעקיפין במתן ייעוץ או המלצה על המבנה המשפטי של המנפיק, או בנוגע לתכנון מוצרים פיננסיים המדורגים על ידי החברה, שכן שירות ה-RES מתייחסים רק לתרחישים ההיפותטיים כפי שהוצגו על-ידי המנפיק, ואינה מציעה תרחישים אחרים. מידע נוסף על RES

אישורי דירוג אשראי -
RAC - Rating Agency Confirmation

RAC אינם מהווים דירוג. במסגרת שירות ה-RAC מסופקים אישורים לבעלי עניין (למשל- נאמנים לאגרות חוב) המבקשים מהחברה לבחון האם אירוע עתידי או שינוי מוצע לעסקה המדורגת על-ידי חברת הדירוג עשוי להשפיע, כשלעצמו, על הדירוג. לצורך

הבהרה- שירות אישורי דירוג האשראי אינם מתייחסים כלל לשאלה כיצד ישפיע האירוע על הדירוג, ושאלה זו תיבחן במסגרת פעולת דירוג היה והאירוע העתידי או השינוי המוצע אכן יתקיים או יתבצע, וככל שלאירוע או לשינוי עשויה להיות השפעה על הדירוג.

דירוג גלובאלי

הבעת דיעה בדבר איכות האשראי של מנפיק חוב, באשר לעמידה בתשלומים במועד הפירעון בהשוואה לחייבים גלובאליים אחרים. לדירוג מנפיק יכול להיות משקל כאשר נדרשת נגישות לשוק או למקורות מימון חדשים , כאשר רוצים לספק חוות דעת בלתי תלויה על החוסן הפיננסי או יכולת החזר החוב,

ולהגברת השקיפות של התאגיד. הדירוג הגלובאלי ניתן בסולם הדירוג הבינלאומי של S&P Global Ratings .

שירותים ומוצרים למשקיע

דרוג צד שלישי

דירוג צד שלישי הוא דירוג חסוי שניתן לבקשת צד מעוניין, המבקש דירוג להלוואה שניתנה לחברה. השירות ניתן בגין חברות שמדורגות ושאינן מדורגות, וכולל דוח תמציתי קצר עם השיקולים העיקריים לדירוג.