פרסומי מתודולוגיה

 • מתודולוגיה כללית

 • בהמשך להודעתנו מיום 18 בינואר, 2018, S&P מעלות הודיעה היום על תחילת יישום, לראשונה בישראל, של שתי מתודולוגיות לדירוג הנפקות של חברות לא פיננסיות תוך שקלול הערכת שיקום החוב (recovery) של ההנפקה. מתודולוגיות אלו יחליפו את המתודולוגיה המיושמת כיום בדירוג הנפקות בסולם המקומי, והן עשויות להשפיע על הדירוג של חלק מסדרות האג"ח המדורגות. יודגש כי דירוגי המנפיק של החברות עצמן לא יושפעו מיישום המתודולוגיות החדשות.

 • המתודולוגיה מפרטת כיצד אנו בוחנים את הפרמטרים המשמשים להערכת מרכיב ההון העצמי של מכשירים היברידיים המונפקים על ידי תאגידים לא-פינססיים וכן על ידי סוגים מסוימים של תאגידים פיננסיים שאינם תחת רגולציה

 • S&P מדרגת חברות, ישויות והנפקות בסולם הדירוג הגלובלי, על בסיס המתודולוגיה הגלובאלית ובכך מגיעה לדירוג בסולם הגלובלי. טבלאות מיפוי משמשות אותנו להמיר את הדירוג בסולם הגלובלי לדירוג בסולמות מקומיים. טבלאות המיפוי מאפשרות לשחקנים בשווקי ההון של כל מדינה (או אזור גיאוגרפי) להבין את הקשר שבין הדירוגים בסולם המקומי לדירוג על פי סולם הדירוג הגלובאלי של S&P. המאמר מפרט את טבלאות המיפוי של 16 מדינות (או אזורים גיאוגרפים) ברחבי העולם.

 • המאמר מפרט את הכללים של S&P לעיתוי קביעת דירוג אחרי אירוע כשל פירעון. עיתוי קביעת הדירוג מחדש תלוי בנסיבות שהובילו לכשל הפירעון (דירוג D) ובתשובה לשאלה - האם ננקטו הצעדים הנדרשים על מנת להוציא את החברה מכשל הפירעון? בכל מקרה, קביעת דירוג מחדש לאחר קרות כשל פירעון אינה יכולה להתבצע באותו יום שבו נקבע דירוג D.

 • המאמר מתאר את הדרך שבה S&P Global Ratings מדרגת ניירות ערך שאין בתנאיהם התחייבויות מפורשת בהקשר לפירעון ריבית או קרן, או הגדרת פרק זמן מפורשת.

 • S&P מדרגת חברות, ישויות והנפקות בסולמות דירוג מקומיים. מאמר מתודולוגי זה מתאר ומפרט, בין היתר, את האופן שבו S&P מגדירה דירוגים בסולמות המקומיים, ומסביר את ההבדלים בין הסולם הגלובלי לסולמות המקומיים. כמו כן, המאמר מתאר את אופן השימוש בדירוגים בסולמות המקומיים, כמו גם את אופן השימוש בטבלאות ההמרה בין דירוג בסולם הגלובלי לדירוג בסולם מקומי. בנוסף, המאמר מסביר איך ממירות ועדות הדירוג את הערכת הדירוג בסולם הגלובלי להערכת הדירוג בסולמות המקומיים.

 • דירוג האשראי של מרבית התאגידים המדורגים (שאינם בבעלות ממשלתית) נמוך מדירוג האשראי של המדינה שבה מתבצעת עיקר פעילותם העסקית. זאת משום שהמאפיינים העסקיים והפיננסיים של מרבית התאגידים מעידים על רמת סיכון הגבוהה מזו של הממשלה. אולם ישנן חברות עם פרופיל עסקי ופיננסי חזקים במיוחד, המצביעים על סיכוני אשראי הנמוכים מזה של המדינה. בכפוף לעמידה בקריטריונים מסוימים ולהערכתנו שהתאגיד אכן ישרוד כשל פירעון של המדינה שבה הוא פועל, דירוג התאגיד יכול להיות גבוה מזה של המדינה. המאמר המתודולוגי מפרט את התנאים הנדרשים לקביעת דירוג תאגיד הגבוה מדירוג המדינה שבה הוא פועל.

 • מאמר מתודולוגי המפרט את ההתייחסות של S&P לעיתוי החזרי חוב ותקופות גרייס, וכיצד S&P מפרשת את תנאי התשלום של חובות פיננסיים בהקשר של דירוגי 'D' (Default - כשל פירעון) ודירוגי 'SD' (Selective Default - כשל ) של מנפיקים ושל הנפקות. ראוי לציין שההגדרות לכשל פירעון של S&P אינן תואמות בהכרח את ההגדרות במסמכי ההלוואות המדורגות. יחד עם זאת, ישנה אחידות בפרשנות של S&P לתנאים שבהם האיחור בתשלום יוביל לדירוג D או SD.

 • מאמר מתודולוגי המסביר כיצד S&P מקשרת בין דירוגי מנפיק לטווח ארוך לבין דירוגי מנפיק לטווח הקצר, באמצעות הערכת פרופיל הנזילות של הישות המדורגת. המאמר גם מתייחס להתאמות הנדרשות בהקשר של חברות ממשלתיות וחברות אחרות שדירוג הטווח הארוך שלהן מושפע ממאפיינים של קבוצת הבעלות.

 • מאמר מתודולוגי המפרט את אופן השימוש בדירוגים נמוכים במיוחד (קבוצת 'CC' וקבוצת 'CCC" בסולם הדירוג הגלובלי), הן בדירוג של מנפיקים והן בדירוג הנפקות. רמות הדירוג 'CC' ו-'CCC' מעידות על סיכון גבוה מאד לכשל פירעון בטווח הקצר. המאמר מחדד את אופן השימוש בדירוגים אלו ואת ההבדלים הדקים שבין הדירוגים השונים בקטגוריה של קבוצת ה-CCC, וכל זאת בהתאם לקריטריונים ומאפיינים איכותיים.

 • S&P עושה שימוש בתחזיות דירוג וברשימות מעקב (CreditWatch) על מנת לציין את מידת הסבירות לשינוי בדירוג, וברוב המקרים גם את הכיוון הצפוי של השינוי. תחזית הדירוג מציינת את הסבירות לשינוי בדירוג המנפיק, בדרך כלל בטווח של עד שנה, וכן את כיוון השינוי הצפוי. מטרתה ליידע את משתמשי הדירוג על השפעתן הצפויה של התפתחויות ומגמות בהתהוות. לעומת זאת, ה-Credit Watch משמש על מנת לסמן את הכיוון הצפוי של דירוג המנפיק ו/או דירוג ההנפקה בטווח הקצר (בדרך כלל עד 90 יום), עם זרקור על אירועים ספציפיים שניתן לזהות אותם ומגמות קצרות טווח, כגון מיזוגים ורכישות, שינויים במבנה ההון, שינויים רגולטוריים או צפי לשינוי מהותי בביצועים התפעוליים או במעמד העסקי. תחזית הדירוג או ה CreditWatch אינן מסמנות בהכרח שינוי דירוג עתידי, ואינם מחייבים העלאה או הורדה של דירוג.