מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

ארכיון מתודולוגיה

 • 11/10/21

  אנו מודיעים בזאת על כוונתו לפרסם בקרוב "בקשה לתגובות הציבור" שתפרט את הצעתנו לעדכון המתודולוגיה המוזכרת לעיל. המתודולוגיה מעריכה את הלימות ההון של המבטח על בסיס מודל המשלב גורמים כמותיים עם גורמים איכותיים, כגון: מבנה ההון של המבטח, איכות הנכסים, הלימות הרזרבות, התאמות בין נכסים להתחייבויות, תלות במבטחי משנה, סיכוני ריכוזיות, תכנון ההון והגמישות הפיננסית.

 • 15/09/21

  הצעתנו לעדכון פיסקה 60 של המתודולוגיה הגלובלית המפרטת את הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף האנרגיה. המאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. הצעת השינוי לפסקה 60 תשלב במתודולוגיה תנאים חדשים שיאפשרו שימוש ביחסים פיננסיים של טבלת ה"תנודתיות הנמוכה" (המוצגת במתודולוגיה הכללית שלנו לדירוג תאגידים) על מנת להעריך את רמת המינוף ותזרים המזומנים של המנפיק. השינוי המוצע אמור להחליף את פסקה 60 של המתודולוגיה הקיימת "מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף האנרגיה" שפורסמה ב-19 לדצמבר 2013.

 • 08/06/21

  הצעתנו לעדכון המתודולוגיה הגלובלית לדירוג בנקים וחברות פיננסיות שאינן בנקים. העוגן להערכת הדירוג של בנקים נקבע על ידי שילוב של הערכתנו לסיכון הכלכלי ולסיכון הענפי. העוגן יכול להיות מושפע, לטובה או לשלילה, ממספר פרמטרים נוספים הנוגעים לבנק המדורג באופן פרטני, לרבות התייחסות למעמד התחרותי, הלימות ההון, הסיכון המגולם בתיק האשראי ומידת ההתאמה בין הנכסים וההתחייבויות של הבנק. המתודולוגיה המוצעת גם מתארת את הליך קביעת הפרופיל האשראי העצמאי של חברות פיננסיות שאינן בנקים. תהליך זה מתבסס במובנים רבים על המתודולוגיה לדירוג בנקים, אך מדגיש את הסיכון הכלכלי והסיכון הענפי בקביעת נקודת המוצא, או העוגן, לדירוג הסופי. המאמר המתודולוגי המוצע אמור להחליף מספר מאמרי מתודולוגיה בתחום דירוג המוסדות הפיננסיים, כמפורט בסוף המסמך. שני המאמרים העיקריים שיוחלפו הם "מתודולוגיה לדירוג בנקים" מ-9 בנובמבר, 2011, ו"מתודולוגיה לדירוג חברות פיננסיות שאינן בנקים" מ-9 בדצמבר, 2014.

 • 08/06/21

  הצעתנו לעדכון המתודולוגיה הגלובלית להערכה והשוואה בין מערכות בנקאיות גלובליות. סולם ההערכה לסיכון ענף הבנקאות נע בין 1 ל-10, כאשר 1 היא רמת הסיכון הנמוכה ביותר ו-10 היא רמת הסיכון הגבוהה ביותר. ההערכה כוללת את המערכת הפיננסית כולה, לרבות ההשפעה של שחקנים חוץ-בנקאיים על יציבותה. ההערכה נשענת על שני פקטורים מרכזיים: הסיכון הכלכלי והסיכון הענפי. כמו כן, הניתוח לוקח בחשבון את ההשפעה של האיכות והאפקטיביות של הרגולציה ושל הנכונות והיכולת של הממשלה לתמוך במערכת הפיננסית. המאמר המתודולוגי המוצע אמור להחליף את המתודולוגיה הקיימת "מתודולוגיה להערכת סיכון ענף הבנקאות" מ- 9 לנובמבר 2011

 • 08/06/21

  הצעתנו לעדכון פסקאות 28-29 וכן טבלה מספר 6 במאמר "מתודולוגיה לדירוג קרנות השקעה אלטרנטיביות" מ- 13 לינואר 2020. מטרת השינוי המוצע הנה ליישר קו אם הליך מקביל בו אנו מציעים לעדכן את המתודולוגיה שלנו ל"הערכת סיכון ענף הבנקאות". לפיכך, השינוי המוצע מתייחס לצורת ההערכה שלנו לתחום השיפוט של קרנות השקעה אלטרנטיביות

 • 17/05/21

  בקשה לתגובת הציבור: מתודולוגיה גלובלית להערכת סיכונים הנובעים מהיבטים סביבתיים חברתיים וממשל תאגידי (ESG) והשקפתם כחלק מדירוגי האשראי שלנו

 • 23/03/21

  הצעתנו לעדכון המתודולוגיה הגלובלית לדירוג עסקאות איגוח של סעיף חייבים (לטווח קצר). המסמך מפרט את המתודולוגיה המוצעת וההנחות שלנו להערכת איכות האשראי של עסקאות איגוח חייבים שאינם מגובים בביטחונות

 • 05/01/21

  המאמר מספק הגדרות לכל סולמות הדירוג שמשמשים את S&P, הן לגבי דירוג מנפיקים והן לגבי דירוג עסקאות וניירות ערך. המאמר גם עוסק בהגדרות סולמות הדירוג המקומיים (national scale ratings) של S&P וכן בהסברים לגבי המשמעות של תחזית הדירוג (rating outlook) ורשימת המעקב (CreditWatch)

 • 08/12/20

  הצעתנו לעדכון המתודולוגיה הגלובלית לדירוג חברות ציבוריות וחברות ללא מטרות רווח הפועלות בתחום הדיור הציבורי. המתודולוגיה תחול על חברות שאנו סבורים כי תפקידן העיקרי הוא למלא מטרות ציבוריות ולא מקסום רווחים, אשר ישקיעו או יחלקו את עודפיהן לטובת מטרות אלו. המתודולוגיה המוצעת אמורה להחליף את מאמר המתודולוגיה "דירוג חברות ציבוריות וחברות ללא מטרות רווח בתחום הדיור הציבורי", שפורסם ב-17 לדצמבר, 2014.

 • 07/12/20

  המאמר מספק הגדרות לכל סולמות הדירוג שמשמשים את S&P, הן לגבי דירוג מנפיקים והן לגבי דירוג עסקאות וניירות ערך. המאמר גם עוסק בהגדרות סולמות הדירוג המקומיים (national scale ratings) של S&P וכן בהסברים לגבי המשמעות של תחזית הדירוג (rating outlook) ורשימת המעקב (CreditWatch)