מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

מתודולוגיה - מאמרי ליבה

 • מתודולוגיה - מאמרי ליבה: מתודולוגיה כללית לדירוג תאגידים

  פירוט מקיף של המסגרת המתודולוגית והקריטריונים לדירוג תאגידים לא-פיננסיים. המאמר מציג ומפרט את כל ההיבטים של מתודולוגיית הדירוג: סיכון ענפי, סיכון מדינה, מעמד תחרותי ומדדים לסיכון הפיננסי, וכן התאמות לדירוג כגון מדיניות פיננסית, מבנה הון, פיזור ענפי, נזילות, ממשל תאגידי והשפעת הקבוצה/ממשלה

  07/01/24
 • מתודולוגיה - מאמרי ליבה: דירוג אשראי בסולמות מקומיים

  אנו מדרגים חברות, ישויות והנפקות בסולמות דירוג מקומיים. מאמר מתודולוגי זה מתאר ומפרט, בין היתר, את האופן שבו S&P מגדירה דירוגים בסולמות המקומיים, ומסביר את ההבדלים בין הסולם הגלובלי לסולמות המקומיים. כמו כן, המאמר מתאר את אופן השימוש בדירוגים בסולמות המקומיים, כמו גם את אופן השימוש בטבלאות ההמרה בין דירוג בסולם הגלובלי לדירוג בסולם מקומי. בנוסף, המאמר מסביר איך ממירות ועדות הדירוג את הערכת הדירוג בסולם הגלובלי להערכת הדירוג בסולמות המקומיים.

  08/06/23
 • מתודולוגיה - מאמרי ליבה: מתודולוגיה כללית לדירוג עסקאות מימון פרוייקטים

  מאמר מתודולוגיה המפרט את הקריטריונים שלנו לדירוג עסקאות למימון פרויקטים, לרבות הגדרת תנאי הסף הנדרשים על מנת שעסקת מימון תחשב כעסקה מסוג מימון פרויקטים, הערכת המבנה המשפטי והפיננסי של העסקה, הערכת שלב ההקמה של הפרויקט, הערכת שלב ההפעלה של הפרויקט, ובחינת השפעת הצדדים הקשורים לפרויקט על סיכוני האשראי של העסקה

  14/12/22
 • מתודולוגיה - מאמרי ליבה: מתודולוגיה לדירוג מוסדות פיננסיים

  המסגרת המתודולוגית והקריטריונים של S&P לדירוג בנקים וחרות פיננסיות שאינן בנקים. העוגן להערכת הדירוג של בנקים נקבע על ידי שילוב של הערכתנו לסיכון הכלכלי ולסיכון הענפי. העוגן יכול להיות מושפע, לטובה או לשלילה, ממספר פרמטרים נוספים הנוגעים לבנק המדורג באופן פרטני, לרבות התייחסות למעמד התחרותי, הלימות ההון, הסיכון המגולם בתיק האשראי ומידת ההתאמה בין הנכסים וההתחייבויות של הבנק. המתודולוגיה גם מתארת את הליך קביעת הפרופיל האשראי העצמאי של חברות פיננסיות שאינן בנקים. תהליך זה מתבסס במובנים רבים על המתודולוגיה לדירוג בנקים, אך מדגיש את הסיכון הכלכלי והסיכון הענפי בקביעת נקודת המוצא, או העוגן, לדירוג הסופי.

  09/12/21
 • מתודולוגיה - מאמרי ליבה: סיכוני אשראי הנובעים מגורמי סביבה, חברה וממשל תאגידי

  מאמר מתודולוגיה שמתאר את הצורה שבה אנו משקפים סיכוני אשראי הנובעים מגורמי סביבה, חברה וממשל תאגידי. אנו משקפים סיכונים אלה באמצעות המתודולוגיות הסקטוריאליות שלנו (כגון: מתודולוגיות להערכת סיכוני אשראי של תאגידים, בנקים, חברות ביטוח, ומימון ציבורי) רק כאשר אנו סבורים שהם רלוונטיים ושעשויה להיות להם השפעה על דירוגי האשראי, לרעה או לטובה. המתודולוגיה שופכת אור, בעזרת דוגמאות, על האופן שבו שיקולי ESG עשויים להשפיע על מרכיבים שונים של ניתוח האשראי שלנו ועל הדירוגים עצמם.

  10/10/21
 • מתודולוגיה - מאמרי ליבה: מתודולוגיה גלובלית לניתוח מפל תשלומים ואנליזה של תזרימי מזומנים של עסקאות מימון מובנות

  המאמר מפרט את המתודולוגיה הגלובלית שלנו לניתוח של מפלי התשלום ותזרימי המזומנים הנובעים מעסקאות מימון מובנה.

  22/12/20
 • מתודולוגיה - מאמרי ליבה: מתודולוגיה לדירוג רשויות מקומיות

  המאמר מפרט את המתודולוגיה לפיה אנו מדרגים גופים ריבוניים שאינם סוברניים, כגון רשויות מקומיות. המתודולוגיה מחולקת למספר גורמים שאנו משקללים במטרה לקבוע את הדירוג של רשויות מקומיות. המתודולוגיה במאמר אינה חלה על רשויות מקומיות בארה"ב, אשר להן מתודולוגיה נפרדת

  15/07/19
 • מתודולוגיה - מאמרי ליבה: דירוג חברות בקבוצה

  לאחר קביעת פרופיל האשראי העצמאי (stand-alone credit profile) אנו מנתחים את השפעת הקבוצה על סיכוני האשראי של הגוף המדורג, באמצעות מתודולוגיה שבוחנת את החשיבות ואת המעמד של החברה המדורגת בתוך אשכול החברות הסובבות אותה. הערכה זו מבוצעת על פי מספר קריטריונים מובילים המפורטים במאמר מתודולוגי זה, ותוצאתה מיושמת על פרופיל האשראי העצמאי על מנת להגיע לדירוג הסופי של המנפיק.

  01/07/19
 • מתודולוגיה - מאמרי ליבה: מתודולוגיה לדירוג חברות ביטוח

  המאמר מפרט את המסגרת המתודולוגית ואת הקריטריונים המרכזיים שלנו לדירוג חברות ביטוח. העוגן לדירוג חברות ביטוח נקבע על ידי הערכת הפרופיל הסיכון העסקי והערכת הסיכון הפיננסי. הפרופיל העסקי נגזר מתוך שילוב של המדינה והענף יחד עם המעמד התחרותי של חברת הביטוח. הפרופיל הפיננסי נגזר ממספר גורמים בהם, רמת הרווחיות, הלימות ההון, פרופיל סיכון הנכסים והגמישות הפיננסית

  01/07/19
 • מתודולוגיה - מאמרי ליבה: מתודולוגיה להערכת שיקום חוב של תאגידים לא-פיננסיים

  המתודולוגיה משמשת להערכת שיקום החוב הצפוי לסדרת אג"ח או הלוואה ספציפית, בהתאם להערכתנו לשווי החברה או לשווי נכסיה לאחר קרות אירוע כשל פירעון היפותטי, ובהתאם לסדר הנשייה של ההתחייבויות השונות במפל התשלומים. ניתוח שיקום החוב מתייחס, בין היתר, לבכירות של החוב, למיקום החוב במבנה ההחזקות של הקבוצה, לאופי נכסי החברה ולקיומם או אי קיומם של ביטחונות. מתודולוגיה זו תיושם על הנפקות מדורגות של חברות עם דירוג מנפיק '-ilAA' ומטה. ...

  07/12/16