מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

ארכיון מתודולוגיה

 • 10/07/19

  המאמר מספק הגדרות לכל סולמות הדירוג שמשמשים את S&P, הן לגבי דירוג מנפיקים והן לגבי דירוג עסקאות וניירות ערך. המאמר גם עוסק בהגדרות סולמות הדירוג המקומיים (national scale ratings) של S&P וכן בהסברים לגבי המשמעות של תחזית הדירוג (rating outlook) ורשימת המעקב (CreditWatch)

 • 05/07/19

  המאמר מספק הגדרות לכל סולמות הדירוג שמשמשים את S&P, הן לגבי דירוג מנפיקים והן לגבי דירוג עסקאות וניירות ערך. המאמר גם עוסק בהגדרות סולמות הדירוג המקומיים (national scale ratings) של S&P וכן בהסברים לגבי המשמעות של תחזית הדירוג (rating outlook) ורשימת המעקב (CreditWatch)

 • 08/03/19

  מתודולוגיה זו דנה בהשפעה האפשרית שיש לצדדים קשורים התומכים בעסקה מובנית על דירוג העסקה. הנחת היסוד של המתודולוגיה היא שניתן להחליף צדדים קשורים אם דירוג האשראי שלהם יורד מתחת לרמה מסוימת, ועל כן דירוג העסקה אינו מוגבל לחלוטין על ידי דירוג הצד הקשור. אם אין מנגנון החלפה המעוגן במסמכי העסקה, לרוב דירוג העסקה לא יכול להיות גבוה מדירוג האשראי של הצדדים הקשורים

 • 01/03/19

  בקשה להערות מהציבור - עדכון מוצע למתודולוגיה לחישוב יחסים פיננסיים והתאמות. על מנת להביא את הנתונים הפיננסיים לבסיס משותף בהשוואה לחברות מדורגות אחרות, אנו מבצעים התאמות לנתונים המדווחים בדוחות הכספיים אשר משמשים אותנו בחישוב היחסים הפיננסיים. המתודולוגיה המוצעת מפרטת את מגוון ההתאמות שאנו מפעילים על הנתונים המדווחים, ואת הרציונל מאחורי ההתאמות. ההתאמות השכיחות ביותר כוללות קיזוז מזומנים מהחוב הפיננסי (ברוטו), תוספת חוב בגין התחייבויות ליסינג תפעולי ותוספת חוב בגין התחייבויות פנסיוניות. המתודולוגיה המוצעת מעדכנת מתודולוגיה קיימת משנת 2013.

 • 13/02/19

  בקשה להערות מהציבור - עדכון מוצע למתודולוגיה לפיה אנו מדרגים גופים ריבוניים שאינם סוברניים, כגון רשויות מקומיות. המתודולוגיה כוללת מספר גורמים שאנו משקללים במטרה לקבוע דירוג לרשויות מקומיות. המתודולוגיה במאמר אינה חלה על רשויות מקומיות בארה"ב, אשר להן מתודולוגיה נפרדת. המתודולוגיה המוצעת היא עדכון של מתודולוגיה קיימת, תחת אותו שם, מ-30 ביוני, 2014

 • 12/12/18

  בקשה להערות מהציבור - עדכון מוצע למתודולוגיה לדירוג חברות שהן חלק מקבוצה. לאחר קביעת פרופיל האשראי העצמאי (Standalone Credit Profile) של המנפיק, אנו בוחנים את השפעת הקבוצה בכללותה, לרבות הישות השולטת (הבעלות), על סיכוני האשראי של הגוף המדורג. תהליך זה נעשה באמצעות הערכת החשיבות והמעמד של החברה המדורגת בתוך אשכול החברות הסובבות אותה, וכוללת הערכה לגבי פרופיל סיכון האשראי של כלל הקבוצה (Group Credit Profile). בסוף התהליך, הניתוח מוביל לדירוג הסופי של המנפיק, המשקלל את סיכוני האשראי של הקבוצה, לטוב או לרע. המתודולוגיה המוצעת מעדכנת מתודולוגיה קיימת משנת 2013.

 • 03/12/18

  בקשה להערות מהציבור - עדכון מוצע למתודולוגיה לדירוג חברות ביטוח. העוגן להערכת הדירוג של חברת ביטוח נקבע על ידי שילוב של הערכת פרופיל הסיכון העסקי והערכת הסיכון הפיננסי. הפרופיל העסקי נגזר מתוך שילוב של הערכת הסיכון של המדינה והענף יחד עם המעמד התחרותי של חברת הביטוח. הפרופיל הפיננסי נגזר ממספר גורמים, וביניהם רמת הרווחיות, הלימות ההון, פרופיל סיכון הנכסים ורמת הגמישות הפיננסית. המתודולוגיה המוצעת, בתצורתה הסופית, תחליף את המתודולוגיה הקיימת לדירוג חברות ביטוח, שפורסמה ב-7 במאי, 2013.

 • 26/11/18

  בקשה להערות מהציבור - מתודולוגיה מוצעת לדירוג ולהערכת משקל המרכיב ההוני, של הון היברידי המונפק על ידי תאגידים פיננסיים ותאגידים לא-פיננסיים

 • 09/10/18

  בקשה להערות מהציבור לעדכון המתודולוגיה שלנו לבחינת ההשפעה האפשרית שיש לסיכוני האשראי של לצדדים קשורים אשר תומכות בעסקאות מובנות, על דירוג העסקה

 • 25/06/18

  נו מדרגים חברות, ישויות והנפקות בסולמות דירוג מקומיים. מאמר מתודולוגי זה מתאר ומפרט, בין היתר, את האופן שבו S&P מגדירה דירוגים בסולמות המקומיים, ומסביר את ההבדלים בין הסולם הגלובלי לסולמות המקומיים. כמו כן, המאמר מתאר את אופן השימוש בדירוגים בסולמות המקומיים, כמו גם את אופן השימוש בטבלאות ההמרה בין דירוג בסולם הגלובלי לדירוג בסולם מקומי. בנוסף, המאמר מסביר איך ממירות ועדות הדירוג את הערכת הדירוג בסולם הגלובלי להערכת הדירוג בסולמות המקומיים.