מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

בקשה לתגובות הציבור

S&P Global Ratings מבצעת לעתים בחינה מחדש של מתודולוגיות וקריטריונים המשמשים לקביעת דירוגי אשראי, במטרה לשפר באופן תמידי את השקיפות והרלוונטיות של המתודולוגיות השונות ולהגביר את יעילותן לצורך בחינת סיכוני אשראי. כחלק מתהליך זה, אנו פונים למנפיקים ולמשקיעים לצורך קבלת הערותיהם. כאשר מדובר במתודולוגיה חדשה או בעדכון משמעותי של מתודולוגיה קיימת, S&P Global Ratings מבקשת משוב מהשוק לגבי המתודולוגיה המוצעת, לרבות בקשה לתגובות על שאלות ספציפיות. הפנייה לציבור מתבצע באמצעות "בקשה להערות" (Request for Comments).

 • 01/03/19

  בקשה להערות מהציבור - עדכון מוצע למתודולוגיה לחישוב יחסים פיננסיים והתאמות. על מנת להביא את הנתונים הפיננסיים לבסיס משותף בהשוואה לחברות מדורגות אחרות, אנו מבצעים התאמות לנתונים המדווחים בדוחות הכספיים אשר משמשים אותנו בחישוב היחסים הפיננסיים. המתודולוגיה המוצעת מפרטת את מגוון ההתאמות שאנו מפעילים על הנתונים המדווחים, ואת הרציונל מאחורי ההתאמות. ההתאמות השכיחות ביותר כוללות קיזוז מזומנים מהחוב הפיננסי (ברוטו), תוספת חוב בגין התחייבויות ליסינג תפעולי ותוספת חוב בגין התחייבויות פנסיוניות. המתודולוגיה המוצעת מעדכנת מתודולוגיה קיימת משנת 2013.

 • 13/02/19

  בקשה להערות מהציבור - עדכון מוצע למתודולוגיה לפיה אנו מדרגים גופים ריבוניים שאינם סוברניים, כגון רשויות מקומיות. המתודולוגיה כוללת מספר גורמים שאנו משקללים במטרה לקבוע דירוג לרשויות מקומיות. המתודולוגיה במאמר אינה חלה על רשויות מקומיות בארה"ב, אשר להן מתודולוגיה נפרדת. המתודולוגיה המוצעת היא עדכון של מתודולוגיה קיימת, תחת אותו שם, מ-30 ביוני, 2014

 • 12/12/18

  בקשה להערות מהציבור - עדכון מוצע למתודולוגיה לדירוג חברות שהן חלק מקבוצה. לאחר קביעת פרופיל האשראי העצמאי (Standalone Credit Profile) של המנפיק, אנו בוחנים את השפעת הקבוצה בכללותה, לרבות הישות השולטת (הבעלות), על סיכוני האשראי של הגוף המדורג. תהליך זה נעשה באמצעות הערכת החשיבות והמעמד של החברה המדורגת בתוך אשכול החברות הסובבות אותה, וכוללת הערכה לגבי פרופיל סיכון האשראי של כלל הקבוצה (Group Credit Profile). בסוף התהליך, הניתוח מוביל לדירוג הסופי של המנפיק, המשקלל את סיכוני האשראי של הקבוצה, לטוב או לרע. המתודולוגיה המוצעת מעדכנת מתודולוגיה קיימת משנת 2013.

 • 03/12/18

  בקשה להערות מהציבור - עדכון מוצע למתודולוגיה לדירוג חברות ביטוח. העוגן להערכת הדירוג של חברת ביטוח נקבע על ידי שילוב של הערכת פרופיל הסיכון העסקי והערכת הסיכון הפיננסי. הפרופיל העסקי נגזר מתוך שילוב של הערכת הסיכון של המדינה והענף יחד עם המעמד התחרותי של חברת הביטוח. הפרופיל הפיננסי נגזר ממספר גורמים, וביניהם רמת הרווחיות, הלימות ההון, פרופיל סיכון הנכסים ורמת הגמישות הפיננסית. המתודולוגיה המוצעת, בתצורתה הסופית, תחליף את המתודולוגיה הקיימת לדירוג חברות ביטוח, שפורסמה ב-7 במאי, 2013.

 • 26/11/18

  בקשה להערות מהציבור - מתודולוגיה מוצעת לדירוג ולהערכת משקל המרכיב ההוני, של הון היברידי המונפק על ידי תאגידים פיננסיים ותאגידים לא-פיננסיים

 • 09/10/18

  בקשה להערות מהציבור לעדכון המתודולוגיה שלנו לבחינת ההשפעה האפשרית שיש לסיכוני האשראי של לצדדים קשורים אשר תומכות בעסקאות מובנות, על דירוג העסקה

 • 25/06/18

  הדוח מסכם את ההערות המהותיות שקבלנו מכלל הציבור לגבי המתודולוגיה המוצעת לדירוגי אשראי בסולמות מקומיים, ותגובתנו להערות שהתקבלו.