מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

סולם הדירוג

סולם הדירוג המקומי של S&P Maalot משקף רמות סיכון אשראי שונות, ומאפשר השוואה של סיכוני אשראי בין מנפיקים הפעילים בשוק המקומי והתחייבויותיהם. קטגורית הדירוג נעה על סקלה מ- ilAAA המהווה את רמת הדירוג הגבוהה ביותר עד דירוג D שהינו הדירוג הנמוך ביותר ומבטא אירוע של כשל פירעון, על פי הגדרתינו. הדירוגים בין "ilAA" עד "ilBB" כוללים סיווג פנימי נוסף בצורת פלוס (+) או מינוס (-) הנועד לציין חוזק או חולשה יחסיים בתוך קטגוריית הדירוג עצמה. תחזית הדירוג (Outlook) ורשימת המעקב (CreditWatch) מעריכים את הכיוון הפוטנציאלי של הדירוג במבט קדימה ומהווים חלק אינטגראלי מהדירוג עצמו. הקידומת il מציינת את מדינת ישראל ואת התמקדות סולם הדירוג בשווקים הפיננסיים בישראל.

הגדרות סולם הדירוג

התחייבויות ספציפיות

דירוג אשראי של חוב

סולם דירוג האשראי המקומי של S&P Maalot מהווה הבעת דעה צופה פני עתיד על איכות האשראי של חייב בהתייחס לחוב ספציפי, כגון - אגרת חוב, ניירות ערך מסחריים, פיקדונות או מכשיר פיננסי ספציפי אחר (להלן "התחייבויות"), בהשוואה לאיכות האשראי של התחייבויות פיננסיות של חייבים ישראליים אחרים. חייבים ישראלים כוללים את כל הלווים, הערבים, הבנקים, המבטחים וגורמים אחרים המעניקים חיזוק אשראי שמקום מושבם בישראל, כמו גם כל חייב זר הפעיל בשווקים הפיננסיים הישראליים.

דירוג אשראי של חוב אינו מהווה המלצה לביצוע קניה, מכירה או אחזקה של חבות מסוימת. אין בדירוג האשראי התייחסות למחיר השוק או מידת ההתאמה של החבות למשקיע כזה או אחר. דירוגי אשראי של חוב מבוססים על מידע המתקבל מהחייבים, או על כזה המתקבל ממקורות אמינים אחרים. חברת S&P Maalot אינה מבצעת ביקורת בקשר עם דירוג אשראי כלשהו, והיא עשויה במקרים מסוימים, להסתמך על מידע פיננסי בלתי מבוקר. דירוגי האשראי של חוב עשויים להשתנות, להיות מושהים או להיות מוסרים בעקבות שינויים במידע מעין זה, או אי זמינותו, או לנוכח נסיבות אחרות.

דירוג אשראי של חוב לטווח ארוך

דירוגי האשראי המקומיים של S&P Maalot מבוססים על ניתוח הפרמטרים המפורטים להלן:

 • הסבירות היחסית לביצוע תשלום - הדירוג מעריך את יכולתו ואת נכונותו של החייב לעמוד בהתחייבויותיו הפיננסיות בהתאם לתנאי ההתחייבות שהוא נטל על עצמו, בהשוואה לחייבים ישראליים אחרים;
 • סוג ההתחייבות ותנאיה.
 • רמת הביטחון והמעמד היחסי של ההתחייבות במקרה של פשיטת רגל, ארגון מחדש או הסדר אחר במסגרת חוקי פשיטת הרגל וחקיקה אחרת הנוגעת לזכויות הנושים.

דירוג התחייבויות הוא למעשה הערכה בדבר הסיכון לחדלות פירעון, אך הוא יכול לכלול הערכה אודות הבכירות היחסית של ההתחייבות או ההחזר המלא שלה במקרה של חדלות פירעון. התחייבויות נחותות (Junior Debt) ידורגו בדרך כלל בדירוג נמוך יותר מהתחייבויות בכירות (Senior Debt) וזאת בכדי לשקף נכונה את רמת העדיפות במקרה של פשיטת רגל, כפי שצוין לעיל. (הבחנה מעין זו תוכל להיות מיושמת כאשר לישות מסוימת יש התחייבויות בכירות לצד התחייבויות נחותות, התחייבויות מובטחות וכאלה שאינן מובטחות, או התחייבויות של חברה תפעולית אל מול התחייבות של חברת אחזקות המחזיקה בה).

'ilAAA' - התחייבות הזוכה לדירוג זה מקבלת את דירוג האשראי הגבוה ביותר הניתן בסולם דירוג האשראי המקומי של S&P Maalot. יכולתו של החייב לעמוד במחויבויותיו הפיננסיות בקשר עם ההתחייבות היא גבוהה מאוד בהשוואה לחייבים ישראליים אחרים.

'ilAA' - התחייבות בדירוג "ilAA" שונה אך במעט מדירוג האשראי המרבי. יכולת החייב לעמוד במחויבויותיו הפיננסיות בקשר עם ההתחייבות היא גבוהה ביחס לחייבים ישראליים אחרים.

'ilA' - התחייבות בדירוג "ilA" רגישה יותר להשפעות שליליות של שינויים בנסיבות ובסביבה הכלכלית מאשר חוב שדורג גבוה יותר. עם זאת, יכולתו של החייב לעמוד במחויבויותיו הפיננסיות ביחס לחוב, בהשוואה לחייבים ישראליים אחרים, עדיין טובה, אם כי במידה פחותה לעומת התחייבויות בדירוג גבוה יותר.

'ilBBB' - התחייבות בדירוג ""ilBBB מוגנת פחות בפני אירוע כשל פירעון בהשוואה להתחייבויות ישראליות אחרות המדורגות גבוה יותר. להרעה בתנאים כלכליים או נסיבות משתנות פוטנציאל רב יותר לפגוע ביכולתו של החייב לעמוד במחויבותיו הפיננסיות ביחס לחוב.

'ilBB','ilB','ilCCC','ilCC','ilC' - ההתחייבויות בדירוגים ilBB, ilB, ilCCC ilCC, ilC משקפות סיכון גבוה בהשוואה להתחייבויות ישראליות אחרות. בעוד שהתחייבויות אלו עשויות לכלול מאפיינים חיוביים (Protective Characteristics) מסוימים, משקלם נמוך מאוד אל מול מצבי אי-וודאות רבים ו/או חשיפות מהותיות לתנאים שליליים, בהשוואה להתחייבויות ישראליות אחרות.

'ilBB' - התחייבות בדירוג "ilBB" מייצגת מכלול של פרמטרים המשקפים יכולת חלשה בהשוואה להתחייבויות ישראליות אחרות. יכולת החייב לעמוד במחויבויותיו הפיננסיות בקשר עם ההתחייבות היא חלשה במידה מסוימת בשל מצבי אי-וודאות מתמשכים ומשמעותיים או עקב החשיפה לתנאים עסקיים, פיננסיים או כלכליים שליליים.

פלוס (+) או מינוס (-) - הדירוגים בין "ilAA" עד "ilBB" יוכלו לכלול סיווג פנימי נוסף בצורת פלוס (+) או מינוס (-) הנועד לציין חוזק או חולשה יחסיים בתוך קטגוריית הדירוג עצמה.

'ilB' - התחייבות בדירוג "ilB" חשופה יותר מהתחייבויות בדירוג של "ilBB" . החייב מתאפיין ביכולת עכשווית חלשה לעמוד במחויבויותיו הפיננסיות. נסיבות עסקיות, פיננסיות או כלכליות שליליות עשויות לפגוע ביכולתו ובנכונותו לעמוד במחויבויותיו הפיננסיות בקשר עם ההתחייבות.

'ilCCC' - התחייבות שדורגה בדירוג "ilCCC" פגיעה כרגע לכשל פירעון בהשוואה להתחייבויות ישראליות אחרות ותלויה בהתפתחויות עסקיות ופיננסיות חיוביות על מנת שהחייב יעמוד במחויבויותיו הפיננסיות בקשר עם ההתחייבות. בקיומן של נסיבות עסקיות, פיננסיות או כלכליות שליליות , אנו צופים כי לחייב לא תהיה היכולת לפרוע את מחויבויותיו הפיננסיות בקשר עם ההתחייבות.

'ilCC' - התחייבות בדירוג "ilCC" פגיעה כרגע במידה רבה לכשל פירעון. השימוש בדירוג "ilCC" נעשה כאשר אירוע כשל פירעון (על פי הגדרתנו) טרם התרחש בפועל, אך S&P Maalot צופה כשכל פירעון יתרחש ברמת וודאות כמעט מוחלטת, ללא קשר לעיתוי שלו.

'ilC' - התחייבות בדירוג "ilC" פגיעה כרגע במידה רבה לכשל פירעון, ואנו צופים כי להתחייבות המדורגת מעמד נחות (בכירות נחותה) או שיעור השבת חוב (recovery) הנמוך מזה הצפוי להתקבל על ידי התחייבויות אחרות של החייב המדורגות בדירוג גבוה יותר.  

D - דירוג "D" ניתן להתחייבות הנמצאת בכשל פירעון (קרן ו/או וריבית) או בהפרת הבטחה מותנת (imputed promise). בעבור מכשירי חוב שאינם היברידים, נעשה שימוש בדירוג "D" כאשר תשלום של קרן או ריבית לא מתבצע בזמן שהובטח, אלא אם כן S&P Maalot מאמינה שתשלום כאמור יתבצע תוך 5 ימי עסקים כאשר לא מוגדרת תקופת חסד (grace) במסמכי ההלוואה, או יבוצע במהלך תקופת החסד המוגדרת במסמכי ההלוואה, או 30 יום, המוקדם מבניהם. בדירוג "D" ייעשה שימוש גם במצב של בקשת החייב להליך פשיטת רגל או לצעד דומה, כאשר אי ביצוע של תשלום בגין ההתחייבות המדורגת הנו למעשה כמעט וודאי (כגון – "הקפאת תשלומים" או הקפאת הליכים"). נוריד את דירוג ההתחייבות ל- "D" גם בעת השלמת הצעת החלפה של חוב בעייתי (disdivessed exchange), כפי שהיא מוגדרת במתודולוגיה של S&P Maalot.

בדירוגים של עסקאות מובנות, נעשה שימוש בסימון sf לאחר ציון הדירוג [לדוגמא – ilAA (sf)].

דירוג אשראי לטווח קצר

דירוגי אשראי לטווח קצר מיושמים על התחייבויות שמועד פירעונן המקורי הוא פחות משנה אחת.

'ilA-1' - התחייבות לזמן קצר בדירוג "ilA-1" מדורגת בקטגוריה הגבוהה ביותר של סולם הדירוג המקומי של S&P Maalot. יכולתו של החייב לעמוד בהתחייבויותיו, בהשוואה לחייבים ישראליים אחרים, היא גבוהה. במסגרת דירוג זה, זוכות התחייבויות מסוימות לדירוג המשנה פלוס (+). הדבר מצביע על כך כי יכולתו של החייב לעמוד במחויבויותיו הפיננסיות בקשר להתחייבויות אלו, בהשוואה לחייבים אחרים בשוק הישראלי, היא גבוהה מאוד.

'ilA-2' - התחייבות לזמן קצר המדורגת "ilA-2" חשופה מעט יותר לשינויים שליליים בנסיבות ובתנאים הכלכליים מאשר אותן ההתחייבויות שזכו לדירוג "ilA-1". כושרו של החייב לעמוד במחויבויות הפיננסיות בקשר להתחייבות, בהשוואה לחייבים ישראליים אחרים, היא משביעת רצון.

'ilA-3' - התחייבות לזמן קצר המדורגת "ilA-3" מצביעה על יכולת סבירה ביחס להתחייבויות ישראליות אחרות לטווח קצר. עם זאת, התחייבות זו חשופה יותר להשלכות שליליות אפשריות של שינויים בנסיבות הכלכליות מאשר ההתחייבויות שזכו לדירוג גבוה יותר.

'ilB' - התחייבות לזמן קצר הזוכה לדירוג "ilB" מתאפיינת ביכולת חלשה לעמידה בהתחייבות ביחס להתחייבויות ישראליות אחרות לטווח הקצר. ההתחייבות פגיעה לתנאים עסקיים, פיננסיים או כלכליים שליליים.

'ilC'- התחייבות לזמן קצר המדורגת "ilC" מתאפיינת בכושר פירעון המוטל בספק.

'D' -התחייבות לזמן קצר המדורגת "D" משמעותה כשל פירעון של החוב או בהפרת הבטחה מותנת (imputed promise). בעבור מכשירי חוב שאינם היברידים, נעשה שימוש בדירוג "D" כאשר תשלום של קרן או ריבית לא מתבצע בזמן שהובטח, אלא אם כן S&P Maalot מאמינה שתשלום כאמור יתבצע תוך תקופת החסד (grace) המוגדרת במסמכי ההלוואה. עם זאת, תקופת חסד שהנה מעבר ל-5 ימי עסקים תיחשב לתקופת חסד של 5 ימי עסקים בלבד. בדירוג "D" ייעשה שימוש גם במצב של בקשת החייב להליך פשיטת רגל או לצעד דומה, כאשר אי ביצוע של תשלום בגין ההתחייבות המדורגת הנו למעשה כמעט וודאי (כגון – "הקפאת תשלומים" או הקפאת הליכים"). נוריד את דירוג ההתחייבות ל- "D" גם בעת השלמת הצעת החלפה של חוב בעייתי (disdivessed exchange), כפי שהיא מוגדרת במתודולוגיה של S&P Maalot.

התחייבויות מנפיק

דירוג אשראי למנפיקים

סולם דירוג האשראי המקומי של S&P Maalot מהווה הבעת דעה צופה פני עתיד בדבר איכות האשראי של מנפיק חוב, ערב, בנק, מבטח, או גורם אחר המעניק חיזוק אשראי (להלן "החייב"), באשר לעמידה במחויבויותיהם הפיננסיות במועד פירעונן המקורי, בהשוואה לחייבים ישראליים אחרים. קבוצת החייבים הישראלית כוללת את כל הלווים, הערבים, הבנקים, המבטחים הפעילים וגורמים אחרים המעניקים חיזוק אשראי שמקום מושבם נמצא בישראל, כמו גם כל חייב זר הפעיל בשווקים הפיננסיים הישראליים. דירוג אשראי של צדדים להסכמים פיננסיים (counterparties) היא צורה של דירוג אשראי למנפיק.

דירוגי האשראי למנפיקים אינם מתייחסים להתחייבויות ספציפיות, שכן הם אינם לוקחים בחשבון את טיבן ותנאיהן של ההתחייבויות, את מעמדן במקרה של פשיטת רגל או פירוק החברה, העדיפות הסטטוטורית, או את חוקיותה ואת יכולת האכיפה של ההתחייבות. בנוסף לאמור לעיל, דירוגי המנפיק אינם לוקחים בחשבון את איכות האשראי של הערבים, המבטחים או גורמים אחרים המעניקים חיזוק אשראי להתחייבות.

דירוג אשראי של מנפיק אינו מהווה המלצה לביצוע קניה, מכירה או אחזקה של חבות מסוימת, כפי שאין בו התייחסות למחיר השוק או מידת ההתאמה למשקיע כזה או אחר. דירוגי האשראי מבוססים על מידע שוטף המתקבל מהחייבים, או על כזה המתקבל ממקורות אמינים אחרים. חברת S&P Maalot אינה מבצעת ביקורת בקשר עם דירוג אשראי כלשהו, והיא עשויה במקרים מסוימים, להסתמך על מידע פיננסי בלתי מבוקר. דירוגי האשראי של מנפיק עשויים להשתנות, להיות מושהים או להיות מוסרים בעקבות שינויים במידע מעין זה, או אי זמינותו, או בעקבות נסיבות אחרות.

דירוג אשראי לטווח ארוך למנפיקים

'ilAAA' - חייב בדירוג "ilAAA" מתאפיין ביכולת טובה מאוד לעמידה במחויבויותיו הפיננסיות בהשוואה לחייבים ישראליים אחרים. דירוג "ilAAA" הוא דירוג האשראי למנפיק הגבוה ביותר הניתן בסולם הדירוג המקומי של S&P Maalot.

'ilAA' - חייב בדירוג "ilAA" שונה אך במעט מחייב המדורג בדירוג האשראי המרבי, והוא נהנה מיכולת גבוהה לעמוד במחויבויותיו הפיננסיות בהשוואה לחייבים ישראליים אחרים.

'ilA' - חייב בדירוג "ilA" רגיש יותר להשפעות שליליות של שינויים בנסיבות ובסביבה הכלכלית מאשר חייבים שדירוגם גבוה יותר. עם זאת, יכולתו של החייב לעמוד במחויבויותיו, בהשוואה לחייבים ישראליים אחרים, עדיין טובה, אם כי במידה פחותה בהשוואה למנפיקים בדירוג גבוה יותר. 

'ilBBB' - חייב בדירוג "ilBBB" מתאפיין בכושר פירעון נאות באופן סביר בהשוואה לזה של חייבים ישראליים אחרים. עם זאת, הרעה בתנאים כלכליים או נסיבות משתנות עשויים לפגוע ביכולתו של חייב זה לעמוד במחויבויותיו הפיננסיות.

'ilBB','ilB','ilCCC','ilCC','ilC' - חייבים המקבלים את הדירוגים ilBB, ilB, ilCCC, ilCC, ilC בסולם הדירוג המקומי של S&P Maalot משקפים סיכון גבוה בהשוואה לחייבים ישראליים אחרים. בעוד שחייבים אלו נושאים מאפיינים איכותיים ומגנים מסוימים, משקלם נמוך אל מול מצבי אי-וודאות רבים או חשיפות מהותיות לתנאים שליליים, בהשוואה לחייבים ישראליים אחרים.

'ilBB' - חייב בדירוג "ilBB" מייצג מכלול של פרמטרים המשקפים יכולת חלשה לפרוע את התחייבויותיו הפיננסיות אם כי הוא פגיע פחות מאשר חייבים ישראליים אחרים המדורגים בדירוג נמוך יותר. בנוסף, החייב מתמודד עם תנאי אי-וודאות מתמשכים משמעותיים ועם חשיפה לתנאים עסקיים, פיננסיים או כלכליים שליליים, אשר יתכן ויובילו ליכולת בלתי נאותה לעמוד בהתחייבויותיו הפיננסיות.

פלוס (+) או מינוס (-) - הדירוגים בין "ilAA" עד "ilBB" יוכלו לכלול סיווג פנימי נוסף בצורת פלוס (+) או מינוס (-) כדי לציין חוזק או חולשה יחסיים בתוך קטגוריית הדירוג עצמה.

'ilB' - חייב בדירוג "ilB" חשוף יותר מאשר חייבים שקיבלו דירוג של "ilBB". החייב מתאפיין ביכולת עכשווית חלשה לעמוד במחויבויותיו הפיננסיות בהשוואה לחייבים ישראלים אחרים. נסיבות עסקיות, פיננסיות או כלכליות שליליות עשויות לפגוע ביכולתו או בנכונותו של החייב לעמוד במחויבויותיו הפיננסיות.

'ilCCC' - חייב שדורג "ilCCC" חשוף כרגע לכשל פירעון בהשוואה לחייבים ישראליים אחרים ותלוי בהתפתחויות עסקיות ופיננסיות חיוביות על מנת שיעמוד במחויבויותיו הפיננסיות.

'ilCC' - חייב בדירוג "ilCC" חשוף כרגע במידה רבה לכשל פירעון של מחויבויותיו הפיננסיות בהשוואה לחייבים ישראלים אחרים. השימוש בדירוג "ilCC" נעשה כאשר אירוע כשל פירעון (על פי הגדרתנו) טרם התרחש בפועל אך S&P Maalot צופה שכשל פירעון יתרחש ברמת וודאות כמעט מוחלטת, ללא קשר לעיתוי שלו.

'D' ו-'SD' - חייב המסווג SD - selective default, או D - default נמצא כעת בכשל פירעון של התחייבות פיננסית אחת, או יותר, (בין אם מדורגת ובין אם לאו), אך למעט מכשירים היברידים המסווגים כ- regulatory capital או נמצאים באי תשלום בהתאם לתנאיהם. החייב יוגדר כחדל פירעון (D) אלא אם כן S&P Maalot מאמינה שתשלום כאמור יתבצע תוך 5 ימי עסקים מיום התשלום המקורי, וזאת כאשר אין תקופת חסד מוגדרת. לחלופין, יוגדר החייב כחדל פירעון (D) אלא אם כן S&P Maalot מאמינה שתשלום כאמור יתבצע תוך בתוך תקופת החסד המוגדרת, או 30 ימים, המוקדם מבניהם. דירוג "D" ניתן כאשר S&P Maalot סבורה כי הכשל בפירעון של התחייבות מסוימת יהיה כשל פירעון כללי וכי החייב יחדל לשלם את כל התחייבויותיו, או את חלקן המהותי, במועדי הפירעון המקורי שלהן. דירוג "SD" ניתן כאשר S&P Maalot סבורה כי החייב חדל לפרוע באופן סלקטיבי התחייבות ספציפית או סוג מסוים של התחייבות, אך ימשיך לעמוד בפירעונות של התחייבויות אחרות במועדן. נוריד את דירוג המנפיק ל- "D" או "SD" גם בעת השלמת הצעת החלפה של חוב בעייתי (disdivessed exchange), כפי שהיא מוגדרת במתודולוגיה של S& Maalot

דירוג אשראי לטווח קצר למנפיקים

דירוג זה משקף את כושרם של מנפיקים לעמוד בהתחייבויותיהם הפיננסיות לתקופה של עד שנה אחת.

'ilA-1' - חייב בדירוג לטווח קצר של "ilA-1" מתאפיין בכושר גבוה לעמידה במחויבויותיו הפיננסיות בהשוואה לחייבים ישראליים אחרים. בתוך קטגוריה זו זוכים דירוגים מסוימים לסיווג המשנה של סימן פלוס (+). סיווג זה מצביע על כך כי יכולתו של החייב לעמוד במחויבויותיו הפיננסיות, ביחס לחייבים אחרים בשוק הישראלי, היא גבוהה מאוד.

'ilA-2' - חייב בדירוג לטווח קצר של "ilA-2" , מתאפיין ביכולת משביעת רצון לעמוד במחויבויות הפיננסיות בהשוואה לחייבים ישראליים אחרים.

'ilA-3' - לחייב בדירוג לטווח קצר של "ilA-3" יש יכולת סבירה לעמוד במחויבויותיו הפיננסיות בהשוואה לזו של חייבים אחרים בישראל. עם זאת, חייב זה חשוף הרבה יותר לשינויים שליליים בנסיבות העסקיות או בתנאים הכלכליים מאשר חייבים שזכו לדירוג גבוה יותר.

'ilB' - חייב המדורג בדירוג לטווח קצר של "ilB" מתאפיין ביכולת חלשה לעמוד במחויבויותיו הפיננסיות, בהשוואה לחייבים ישראליים אחרים, והוא חשוף להיפגע משינויים שליליים שעשויים לחול במישור העסקי או באקלים המאקרו כלכלי

'ilC' - חייב המדורג בדירוג לטווח קצר של "ilC" נושא יכולת הנתונה בספק לעמוד במחויבויותיו הפיננסיות.

'D' ו-'SD' - חייב המסווג SD - selective default , או D - default נמצא כעת בכשל פירעון של התחייבות פיננסית אחת, או יותר, (בין אם מדורגת ובין אם לאו), אך למעט מכשירים היברידים המסווגים כ- regulatory capital או נמצאים באי תשלום בהתאם לתנאיהם. החייב מוגדר כחדל פירעון (D) אלא אם כן S&P Maalot מאמינה שתשלום כאמור יתבצע תוך תקופת החסד המוגדרת. עם זאת, תקופת חסד שהנה מעבר ל-5 ימי עסקים תיחשב לתקופת חסד של 5 ימי עסקים בלבד. דירוג "D" ניתן כאשר S&P Maalot סבורה כי הכשל בפירעון של התחייבות מסוימת יהיה כשל פירעון כללי וכי החייב יחדל לשלם את כל התחייבויותיו, או את חלקן המהותי, במועדי הפירעון המקורי שלהן. דירוג "SD" ניתן כאשר S&P Maalot סבורה כי החייב חדל לפרוע באופן סלקטיבי התחייבות ספציפית או סוג מסוים של התחייבות, אך ימשיך לעמוד בפירעונות של התחייבויות אחרות במועדן. נוריד את דירוג המנפיק ל- "D" או "SD" גם בעת השלמת הצעת החלפה של חוב בעייתי (disdivessed exchange), כפי שהיא מוגדרת במתודולוגיה של S&P Maalot.

דירוג מקדמי

אנו בדרך כלל קובעים דירוג מנפיק או דירוג הנפקה מקדמי (Preliminary ratings) כאשר ישות שאינה מדורגת עוברת ארגון מחדש, הזרמת הון, תהליך מימון מחדש משמעותי או אירוע טרנספורמטיבי אחר. הדירוג המקדמי נקבע בנקודת הזמן שלפני ביצוע מלא של האירוע הטרנספורמטיבי.

דירוג מקדמי צריך להיות מומר לדירוג אשראי סופי בתוך כ-90 ימים מיום פרסום הדירוג המקדמי, וזאת בכפוף לביצוע מלא של הסוגיות התלויות. במידה והתנאים המתלים לא הושלמו במלואן ו/או ההנפקה לא הושלמה בתוך כ-90 ימים מפרסום הדירוג המקדמי, אנו יכולים להאריך את תוקף הדירוג המקדמי בכ-90 ימים נוספים, וזאת במידה והתנאים העיקריים להתקיימות הדירוג המקדמי עדיין תקפים, אך ביצוען מתעכב מסיבה כזאת או אחרת.

בדירוגים מקדמיים נעשה שימוש בסימון prelim לאחר ציון הדירוג. לדוגמא: ilAA prelim

הערה: המונח "דירוג מקדמי", כהגדרתו בנהליה הפנימיים של S&P, שונה מהגדרת "דירוג מקדמי" לפי תקנה 12(4) לתקנות להסדרת פעילות חברות דירוג אשראי, התשע"ה-2014, כדלקמן: "תחזית שהעבירה חברת דירוג ללקוח או למי שעשוי להיות לקוח, באשר לסימול הדירוג שהיא עתידה לקבוע לגביו או לגבי מכשיר פיננסי שלו, לרבות כל אות, סימן או תחזית הנוגעים לדירוג כאמור, שניתנו בכל דרך שהיא."

שיקום חוב (recovery)

חברות דירוג מעריכות את שיעור שיקום החוב במקרה שהמנפיק יהיה חדל פירעון. שיעור שיקום החוב משקף את היקף ההחזר של הקרן הבלתי מסולקת למשקיע, לאחר אירוע כשל פירעון של המנפיק או מכשיר החוב. השפעת הערכת השיקום יכולה לבוא לידי ביטוי בדירוג הסדרה (או ההלוואה) עצמו, או כהערכה נפרדת לדירוג מכשיר החוב. כיום, בחלק מהאזורים הגיאוגרפיים בהם פועלת S&P, הערכתנו לשיעור שיקום החוב מגולמת בדירוג של הסדרה הספציפית (רק למנפיקים בדירוג גלובלי של +BB ומטה). נציין שוב כי דירוג המנפיק אינו לוקח בחשבון את הערכת שיקום החוב הצפוי.

הגדרות תחזית הדירוג

סולם הדירוג המקומי של חברת S&P Maalot מעריך את הכיוון הפוטנציאלי של דירוג האשראי לטווח ארוך של חייב מסוים על פני הטווח בינוני, על פי רב לתקופה הנעה בין שישה חודשים לשנתיים. תחזית הדירוג ניתנת אך ורק לדירוג המנפיק, ואינה ניתנת לדירוגי חוב, למעט בדירוג פרויקטים בו התחזית מתייחסת לחוב הבכיר של הפרויקט. בקביעת תחזית הדירוג, ניתן ביטוי לשינוי אפשרי בתנאים הכלכליים ו/או בבסיס המצב העסקי של החברה. יחד עם זאת, תחזית הדירוג אינה מהווה בהכרח שלב מקדים לשינוי בדירוג או לצעד עתידי במסגרת CreditWatch.

Outlook Positive - תחזית דירוג חיובית מצביעה על כך שיתכן והדירוג יועלה.

Outlook Negative - תחזית דירוג שלילית מצביעה על כך שיתכן והדירוג יורד.

Outlook Stable - תחזית דירוג יציבה מציינת כי סבירות נמוכה לכך שהדירוג ישתנה.

Developing Outlook - תחזית דירוג מתפתחת מציינת כי הדירוג יוכל להיות מעודכן כלפי מעלה או כלפי מטה.

למידע נוסף

רשימת מעקב

Credit Watch מדגיש את הכיוון הפוטנציאלי של דירוג לטווח קצר או ארוך. הוא מתמקד באירועים הניתנים לזיהוי ובמגמות קצרות טווח הגורמים לכך שדירוג מסוים יושם תחת מעקב צמוד על ידי צוות האנליסטים. אירועים אלה יוכלו לכלול, למשל, מיזוגי חברות, השקעות משמעותיות, מימון מחדש, צעדים רגולאטורים, או התפתחויות תפעוליות צפויות.

הדירוגים מופיעים במסגרת Credit Watch כאשר מתרחש אירוע מעין זה, או לחילופין, כאשר מזוהה סטייה ממגמה שהייתה צפויה, ונדרש מידע נוסף כדי להעריך את ההשלכות של האירועים על הדירוג הנוכחי. עם זאת, הרישום במסגרת זו אינו מהווה בהכרח סימן לכך כי אכן יחול שינוי בדירוג. Credit Watch אינו מתיימר לכלול את מלוא הדירוגים הנסקרים ע"י הצוות האנליטי, ולכן יתכנו שינויים בדירוגים מבלי שדירוגים אלה הופיעו קודם לכן במסגרת של Credit Watch. ציון "חיובי" משמעותו כי תיתכן העלאת דירוג, ואילו "שלילי" פירושו כי תיתכן ירידה בדירוג. "מתפתח" משמעותו כי הדירוג יוכל להשתנות כלפי מעלה, כלפי מטה או כי לא יחול כל שינוי בדירוג.

למידע נוסף

טבלת המרה בין דירוג גלובאלי לדירוג מקומי

דירוג גלובאלי

לטווח ארוך

דירוג ישראלי

לטווח ארוך

דירוג ישראלי

לטווח קצר

A- and above ilAAA +ilA-1
+BBB +ilAAA, ilAA +ilA-1
BBB ilAA+, ilAA +ilA-1
-BBB ilAA +ilA-1
+BB -ilAA +ilA-1
BB -ilAA +ilA-1
BB +ilA ilA-1
-BB ilA+, ilA ilA-1
+B ilA ilA-1
+B -ilA ilA-2
B ilA-, ilBBB+, ilBBB ilA-2
-B ilBBB ilA-2
-B -ilBBB ilA-3
+CCC -ilBB+, ilBB, ilBB ilB
CCC ilB ilB
-CCC ilCCC ilC
CC ilCC ilC
C ilC ilC
SD SD SD
D D D
SD--Selective default. D--Default.

פרסומים נוספים בנושא סולמות הדירוג והגדרות

 • סולמות דירוג והגדרות: הקשר בין סולם הדירוג הגלובלי לסולם הדירוג המקומי

  S&P מעלות מדרגת אשראי על בסיס המתודולוגיה הגלובלית של חברת S&P Global Ratings. ועדות הדירוג קובעות תחילה דירוג גלובלי לכל מנפיק ו/או הנפקה. לאחר מכן, באמצעות טבלת המיפוי (ראו להלן), הוועדה ממירה את הדירוג הגלובלי (שהוא לרוב חסוי אלא אם כן החברה ביקשה לפרסם אותו) לדירוג אשראי בסולם הדירוג המקומי הישראלי (בסימול il).

  01/02/24
 • סולמות דירוג והגדרות: הגדרות סולמות הדירוג של S&P Global Ratings

  המאמר מספק הגדרות לכל סולמות הדירוג שמשמשים את S&P, הן לגבי דירוג מנפיקים והן לגבי דירוג עסקאות וניירות ערך. המאמר גם עוסק בהגדרות סולמות הדירוג המקומיים (national scale ratings) של S&P וכן בהסברים לגבי המשמעות של תחזית הדירוג (rating outlook) ורשימת המעקב (CreditWatch)

  09/06/23