מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

בקשה לתגובות הציבור

S&P Global Ratings מבצעת לעתים בחינה מחדש של מתודולוגיות וקריטריונים המשמשים לקביעת דירוגי אשראי, במטרה לשפר באופן תמידי את השקיפות והרלוונטיות של המתודולוגיות השונות ולהגביר את יעילותן לצורך בחינת סיכוני אשראי. כחלק מתהליך זה, אנו פונים למנפיקים ולמשקיעים לצורך קבלת הערותיהם. כאשר מדובר במתודולוגיה חדשה או בעדכון משמעותי של מתודולוגיה קיימת, S&P Global Ratings מבקשת משוב מהשוק לגבי המתודולוגיה המוצעת, לרבות בקשה לתגובות על שאלות ספציפיות. הפנייה לציבור מתבצע באמצעות "בקשה להערות" (Request for Comments).

  • 06/12/21

    מאמר זה מפרט את ההנחות העומדות בבסיס מודל ההון מותאם הסיכון של חברות ביטוח חיים, ביטוח כללי, ביטוח בריאות ומבטחי משנה ברחבי העולם. אנו מעריכים את הלימות ההון של המבטח על בסיס מודל זה בשילוב גורמים איכותיים נוספים, לרבות מבנה ההון של המבטח, איכות הנכסים, הלימות הרזרבות, התאמות בין נכסים להתחייבויות, תלות במבטחי משנה, סיכוני ריכוזיות, תכנון ההון והגמישות הפיננסית. המאמר המתודולוגי המוצע אמור להחליף את המאמר "מתודולוגיה להערכת הלימות הון מותאם סיכון של חברות ביטוח , שפורסם ב- 7 ליוני 2010

  • 30/11/21

    מאמר זה מרכז את המתודולוגיה וההנחות שלנו להערכת איכות האשראי של עסקאות איגוח חייבים שאינם קשורים לנכסי נדל"ן, כגון הלוואות לאנשים פרטיים המשמשות לרכישת מוצרי צריכה וחייבים בגין כרטיסי אשראי. המאמר המתודולוגי המוצע אמור להחליף חלקים נבחרים מהמאמר "מתודולוגיה להערכת איכות האשראי של עסקאות איגוח חייבים, שפורסם ב- 9 לאוקטובר 2014.

  • 30/11/21

    מאמר זה מרכז את המתודולוגיה וההנחות שלנו להערכת איכות האשראי של עסקאות איגוח חייבים בגין רכישת כלי רכב פרטיים או מסחריים. המאמר המתודולוגי המוצע אמור להחליף חלקים נבחרים מהמאמר "מתודולוגיה להערכת איכות האשראי של עסקאות איגוח חייבים, שפורסם ב- 9 לאוקטובר 2014.

  • 20/09/21

    הצעתנו לעדכון פיסקה 4 של המתודולוגיה הגלובלית שמתארת את הדרך שבה אנו מדרגים הון היברידי של תאגידים שאינם תחת פיקוח רגולטורי ושל מוסדות פיננסיים תחת פיקוח רגולטורי. המאמר מתאר את האופן שבו אנו מייחסים להון ההיברידי את הרכיב ההוני שלו. הערכת הרכיב ההוני ודירוג המכשיר ההיברידי מבוססים על מספר רב של מאפיינים, כגון מבנה החלויות, תנאי call, מנגנוני step-up, תנאי המרה, כוונות החברה המנפיקה ועוד. אנו מציעים כעת להרחיב את היריעה של המתודולוגיה הנוכחית שלנו לדירוג הון היברידי, שפורסמה ב-1 ליולי 2019, כך שהיא תשמש גם לדירוג הון היברידי של תאגידים מלווים רב צדדיים.