מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

בקשה לתגובות הציבור

S&P Global Ratings מבצעת לעתים בחינה מחדש של מתודולוגיות וקריטריונים המשמשים לקביעת דירוגי אשראי, במטרה לשפר באופן תמידי את השקיפות והרלוונטיות של המתודולוגיות השונות ולהגביר את יעילותן לצורך בחינת סיכוני אשראי. כחלק מתהליך זה, אנו פונים למנפיקים ולמשקיעים לצורך קבלת הערותיהם. כאשר מדובר במתודולוגיה חדשה או בעדכון משמעותי של מתודולוגיה קיימת, S&P Global Ratings מבקשת משוב מהשוק לגבי המתודולוגיה המוצעת, לרבות בקשה לתגובות על שאלות ספציפיות. הפנייה לציבור מתבצע באמצעות "בקשה להערות" (Request for Comments).

 • 08/06/21

  הצעתנו לעדכון המתודולוגיה הגלובלית לדירוג בנקים וחברות פיננסיות שאינן בנקים. העוגן להערכת הדירוג של בנקים נקבע על ידי שילוב של הערכתנו לסיכון הכלכלי ולסיכון הענפי. העוגן יכול להיות מושפע, לטובה או לשלילה, ממספר פרמטרים נוספים הנוגעים לבנק המדורג באופן פרטני, לרבות התייחסות למעמד התחרותי, הלימות ההון, הסיכון המגולם בתיק האשראי ומידת ההתאמה בין הנכסים וההתחייבויות של הבנק. המתודולוגיה המוצעת גם מתארת את הליך קביעת הפרופיל האשראי העצמאי של חברות פיננסיות שאינן בנקים. תהליך זה מתבסס במובנים רבים על המתודולוגיה לדירוג בנקים, אך מדגיש את הסיכון הכלכלי והסיכון הענפי בקביעת נקודת המוצא, או העוגן, לדירוג הסופי. המאמר המתודולוגי המוצע אמור להחליף מספר מאמרי מתודולוגיה בתחום דירוג המוסדות הפיננסיים, כמפורט בסוף המסמך. שני המאמרים העיקריים שיוחלפו הם "מתודולוגיה לדירוג בנקים" מ-9 בנובמבר, 2011, ו"מתודולוגיה לדירוג חברות פיננסיות שאינן בנקים" מ-9 בדצמבר, 2014.

 • 08/06/21

  הצעתנו לעדכון המתודולוגיה הגלובלית להערכה והשוואה בין מערכות בנקאיות גלובליות. סולם ההערכה לסיכון ענף הבנקאות נע בין 1 ל-10, כאשר 1 היא רמת הסיכון הנמוכה ביותר ו-10 היא רמת הסיכון הגבוהה ביותר. ההערכה כוללת את המערכת הפיננסית כולה, לרבות ההשפעה של שחקנים חוץ-בנקאיים על יציבותה. ההערכה נשענת על שני פקטורים מרכזיים: הסיכון הכלכלי והסיכון הענפי. כמו כן, הניתוח לוקח בחשבון את ההשפעה של האיכות והאפקטיביות של הרגולציה ושל הנכונות והיכולת של הממשלה לתמוך במערכת הפיננסית. המאמר המתודולוגי המוצע אמור להחליף את המתודולוגיה הקיימת "מתודולוגיה להערכת סיכון ענף הבנקאות" מ- 9 לנובמבר 2011

 • 08/06/21

  הצעתנו לעדכון פסקאות 28-29 וכן טבלה מספר 6 במאמר "מתודולוגיה לדירוג קרנות השקעה אלטרנטיביות" מ- 13 לינואר 2020. מטרת השינוי המוצע הנה ליישר קו אם הליך מקביל בו אנו מציעים לעדכן את המתודולוגיה שלנו ל"הערכת סיכון ענף הבנקאות". לפיכך, השינוי המוצע מתייחס לצורת ההערכה שלנו לתחום השיפוט של קרנות השקעה אלטרנטיביות

 • 17/05/21

  בקשה לתגובת הציבור: מתודולוגיה גלובלית להערכת סיכונים הנובעים מהיבטים סביבתיים חברתיים וממשל תאגידי (ESG) והשקפתם כחלק מדירוגי האשראי שלנו