מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

פרסומי מתודולוגיה
תחום: מימון מובנה

 • כללי

 • מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת איכות האשראי של עסקאות איגוח חייבים בגין רכישת כלי רכב | 31/03/22

  המאמר מרכז את המתודולוגיה וההנחות שלנו להערכת איכות האשראי של עסקאות איגוח חייבים בגין רכישת כלי רכב פרטיים או מסחריים.

 • מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת איכות האשראי של עסקאות איגוח חייבים צרכניים | 31/03/22

  המאמר מרכז את המתודולוגיה וההנחות שלנו להערכת איכות האשראי של עסקאות איגוח חייבים שאינם קשורים לנכסי נדל"ן, כגון הלוואות לאנשים פרטיים המשמשות לרכישת מוצרי צריכה וחייבים בגין כרטיסי אשראי.

 • מתודולוגיה: מתודולוגיה גלובלית לאיגוח חייבים | 29/06/21

  מתודולוגיה הגלובלית לדירוג עסקאות איגוח של סעיף חייבים (לטווח קצר). המאמר מפרט את המתודולוגיה ואת ההנחות שלנו להערכת איכות האשראי של עסקאות איגוח חייבים שאינם מגובים בביטחונות

 • מתודולוגיה: מתודולוגיה גלובלית לניתוח מפל תשלומים ואנליזה של תזרימי מזומנים של עסקאות מימון מובנות | 22/12/20

  המאמר מפרט את המתודולוגיה הגלובלית שלנו לניתוח של מפלי התשלום ותזרימי המזומנים הנובעים מעסקאות מימון מובנה.

 • מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג עסקאות תזרים עתידי של תאגידים לא פיננסיים | 16/01/20

  המאמר מפרט את המסגרת המתודולוגית שלנו לדירוג עסקאות מובנות הכוללות תזרים עתידי. עסקאות מסוג זה בדרך כלל נובעת ממגזרים עסקיים עם היסטוריה ארוכה של תזרימי מזומנים עם נראות ארוכת טווח, כגון: סעיף לקוחות של כרטיסי אשראי, סעיף לקוחות של התחייבויות בגין צריכת חשמל ומים, ותשלומים בגין החזר הלוואות.

 • מתודולוגיה: מתודולוגיה לגזירת שיעורי ריבית במצבי קיצון, המשמשים להערכת סיכוני האשראי בעסקאות מובנות | 18/10/19

  המאמר מרכז את המתודולוגיה שלנו לגזירת שיעורי היוון תחת תסריטי קיצון, המשמשות אותנו בניתוח תזרימי המזומנים העומדים בבסיס דירוג הארשאי של עסקאות מובנות.

 • מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג עסקאות איגוח למימון רכישת ציוד | 31/05/19

  מאמר זה מרכז את המתודולוגיה וההנחות שלנו להערכת איכות האשראי של עסקאות איגוח מסוג ABS (אג"ח מגובות נכסים) של הלוואות או הסכמי חכירה לרכישת ציוד תעשייתי בתחומים כגון בינוי, חקלאות, תחבורה ומשרדים.

 • מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג עסקאות מימון מובנה המגובות בפעילות ייצור וצריכה של חשמל סולרי | 16/05/19

  המאמר מפרט את המתודולוגיה שלנו לדירוג עסקאות מימון מובנה גלובליות המגובות בתזרימי מזומנים הנובעים מייצור וצריכה של חשמל סולרי.

 • מתודולוגיה: מתודולוגיה לניתוח השפעת צדדים קשורים על דירוג העסקה | 08/03/19

  מתודולוגיה זו דנה בהשפעה האפשרית שיש לצדדים קשורים התומכים בעסקה מובנית על דירוג העסקה. הנחת היסוד של המתודולוגיה היא שניתן להחליף צדדים קשורים אם דירוג האשראי שלהם יורד מתחת לרמה מסוימת, ועל כן דירוג העסקה אינו מוגבל לחלוטין על ידי דירוג הצד הקשור. אם אין מנגנון החלפה המעוגן במסמכי העסקה, לרוב דירוג העסקה לא יכול להיות גבוה מדירוג האשראי של הצדדים הקשורים

 • מתודולוגיה: מתודולוגיה לשקלול דירוג המדינה בדירוג עסקאות מימון מובנות | 30/01/19

  דירוג האשראי של מרבית עסקאות המימון המובנה נמוך מדירוג האשראי של המדינה שבה הן נעשות. יחד עם זאת, ישנם מקרים שבהם עסקאות מימון מובנה עם מאפיינים ייחודיים עשויות להיות מדורגות מעל לדירוג המדינה, בכפוף לתנאים מסוימים. המאמר מתאר תנאים אלה.

 • מתודולוגיה: סיכוני מטבע חוץ בעסקאות מובנות | 21/04/17

  המאמר מפרט את המתודולוגיה הגלובלית שלנו לניתוח סיכוני מטבע חוץ בעסקאות מובנות עם חשיפה לתנועות שערי המרה בין מטבעות שונים, עקב שוני בין המטבע בו מתקבלים התקבולים בגין הנכסים המגבים לבין המטבע בו משולמת הקרן והריבית לבעלי החוב המדורג. ניתוח זה רלוונטי רק כאשר לא קיים גידור של סיכוני המטבע בעסקה, או כשקיים גידור חלקי בלבד.

 • מתודולוגיה: מתודולוגיה לניתוח תזרימי המזומנים ומפל התשלומים בעסקאות מימון מובנה | 09/10/14

  Standard & Poor's מספקת דירוגי אשראי המהווים חוות דעת צופת עתיד ליכולת ונכונות חברה לבצע תשלומים על חובות כספיים מסוימים כפי שהובטח, בזמן, ובמלואם. בעסקאות מימון מובנה, תשלומים מובטחים אלה כוללים בדרך כלל ריבית שמושלמת תקופתית וקרן שצריכה להיפרע במלואה עד לתאריך הפדיון הסופי של אגרת החוב. אנו מבצעים ניתוח של תזרים המזומנים על מנת לקבוע אם בעסקה יש מספיק כריות בטחון ואמצעים נזילים שיאפשרו לחברה לשלם את חובותיה גם בתרחישי קיצון, אשר עולים בקנה אחד עם הגדרות הדירוג שלנו. מתודולוגיה זו חלה על כל תחומי המימון המובנה המסתמכים בעיקר על תזרים מזומנים לצורך פירעון האג"ח, כדוגמאת איגוח חייבים (ABS), איגוח התחייבויות (CDO), איגוח חוזי נדל"ן מסחרי (CMBS) ואיגוח משכנתאות (RMBS).

 • מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת איכות האשראי של עסקאות איגוח חייבים | 09/10/14

  מאמר זה מרכז את המתודולוגיה וההנחות שלנו להערכת איכות האשראי של עסקאות איגוח חייבים שאינם קשורים לנכסי נדל"ן, וקשורים לתחומי איגוח שונים כגון הלוואות לרכב, כרטיסי אשראי, הלוואות לסטודנטים, הלוואות צרכניות שאינן מגובות נכסים וכו' (ABS - Asset Backed Securities).

 • מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת הסיכון התפעולי בעסקאות מימון מובנה | 09/10/14

  מאמר זה מציג את המתודולוגיה להערכת הסיכון התפעולי אשר קיים בעסקה הנובע מן העובדה שבעסקה קיימים צדדים שונים, המספקים שירות חיוני למנפיק. כאשר אנו מעריכים שקיים סיכון תפעולי אשר עלול להוביל לחוסר יציבות באיכות השירות ובהתאמה ליכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה, מתודולוגיה זו קובעת חסמים לדירוג אשר משפיעים על דירוג האשראי הפוטנציאל המרבי שניתן להגיע אליו בעסקת האיגוח.

 • מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג ניירות ערך בשווי שוק | 17/09/13

  מתודולוגיה ניירות ערך בשווי שוק מאמר המפרט את המתודולוגיה שלנו להערכת התנודתיות בשוויים של ניירות ערך סחירים המשמשים כבטוחות בעסקאות מובנות.

 • מתודולוגיה: מתודולוגיה לבחינת חוזי נגזרים | 24/06/13

  מאמר זה מרכז את המתודולוגיה שלנו לבחינת סעיפים מרכזיים בחוזי נגזרים, כגון: סעיפים המגדירים את התנאים והתזמון של תזרימי מזומנים, סעיפים המפרטים עלויות נלוות, וסעיפים המגדירים את התנאים וההשלכות של סיום מוקדם של חוזי נגזרים. המאמר בעיקר מתייחס למסמכי ISDA .

 • מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג עסקאות איגוח חוזי נדל"ן (CMBS) | 07/11/12

  עסקאות CMBS (Commercial Mortgage Backed Securities) הן עסקאות המגובות בהלוואות המובטחות בנכס אחד או מספר נכסים מסחריים - אלה עשויים לכלול נכסים בשימוש לצורך משרדים, קמעונאות, תעשייה, מגורים או מלונאות. בחינת הנכסים המגבים את העסקה הוא הצעד הראשון והמרכזי לדירוג עסקת CMBS. ניתוח מאפייני הנכסים, מסייע לנו לקבוע את תזרים המזומנים הצפוי מהנכס לאורך זמן ואת שיעורי ההיוון אשר משמשים אותנו לחישוב ערך בר קיימא לטווח ארוך, לכל נכס. כריות הבטחון לעסקה, נקבעות על בסיס ערכים אלו, תוך שיקלול רמות המינוף בנכסים (Loan to Value - LTV). למעשה, ניתוח CMBS על ידינו מהווה סוג של ניתוח שיקום חוב (recovery).

 • מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג איגרות חוב מובנות (repacks) | 16/10/12

  מתודלוגיה זו דנה בעסקאות repack, בהן האג"ח מגובה על ידי, ולרוב אף נבנה במיוחד בצורה שתעקוב אחר, נכס מגבה כלשהו. עסקאות אלו מדורגות לרוב בדירוג הנמוך ביותר מבין הדירוגים של מקור התזרים לעסקה, זאת במידה ולהערכתנו אין סוגיות משפטיות ומבניות אשר יכולות לשבש או להקטין את תזרים המזומנים הצפוי.

 • מתודולוגיה: מתודולוגיית הערכת שרת העסקה בדירוג עסקאות מימון מובנה (אתר) | 28/05/09

  המאמר מעדכן את חלק הערכת סיכון שרת העסקה (servicer) במתודולוגיה לדירוג עסקאות מימון מובנה, ומתמקד בסיכון ספציפי הקשור בשימוש לא מאושר שהשרת עלול לעשות בכספים המיועדים למשקיעים.

 • סוגיות משפטיות

 • מתודולוגיה: קריטריונים להפרדת נכסים בדרך של חברות מימון ייעודיות - עסקאות מובנות | 29/03/17

  המאמר מפרט את אופן ניתוח הסיכונים המשפטיים בדירוג של עסקאות מובנות

 • מתודולוגיה: מתודולוגיה לבידוד נכסים ולישויות למטרה מיוחדת (SPEs) (תרגום נוחות בעברית) | 29/03/17

  המאמר מפרט את אופן ניתוח הסיכונים המשפטיים בדירוג של עסקאות מובנות